Молодому вчителю потрібен наставник

Опубликовано moderator - Feb 14
Printer Friendly, PDF & Email

Явище наставництва в різних сферах суспільного життя нарешті знайшло своє практичне втілення у вітчизняній освіті України. Дійсно, молодому вчителю загальноосвітньої школи, який тільки почав свій педагогічний шлях, потрібен наставник. І на початку 2022 року це питання юридично врегульовано на рівні профільного Наказу МОН.

Сьогодні на посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту, професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства). При цьому моральні якості, фізичний і психічний стан здоров’я людини має дозволяти їй виконувати професійні обов’язки. Так має бути, у відповідності до 22-ї статті Закону «Про повну загальну середню освіту».

Без сумніву, серед наших читачів є чимало тих, хто не побоявшись маленької зарплати, коли молодий фахівець без досвіду роботи, педагогічного стажу, без надбавки за вислугу років починає працювати у школі. Бо людині цікаво і подобається працювати й спілкуватися із дітьми. Для таких молодих вчителів статтею 23-ю Закону «Про повну загальну середню освіту» передбачена педагогічна інтернатура.

Педагогічна інтернатура

На кого зорієнтована педагогічна інтернатура? Які особливості її організації?

Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру. Вона організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника.

Педагогічна інтернатура має передбачати заходи, що забезпечать здобуття, вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності педагогічного працівника. Йдеться про супровід та підтримку у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагога-наставника, а також про різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання відповідної літератури тощо).

Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного працівника з досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією). Відповідно до рішення керівника закладу освіти педагогічному працівникові за виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата у граничному розмірі 20 відсотків його посадового окладу (ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти.

Інтерни та педагоги-наставники

Наказом Міністерства освіти і науки України 25 жовтня 2021 року № 1128 затверджено «Положення про педагогічну інтернатуру». Цей документ визначає порядок проходження педагогічної інтернатури педагогічними працівниками закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти. Серед основних важливих термінів, що запроваджені у практику, з’явилися такі як інтерн та педагог-наставник.

Інтерном є особа, яку призначено вперше на посаду педагогічного працівника. А педагог-наставник — це педагогічний працівник із досвідом педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією), який здійснює супровід та підтримку в педагогічній діяльності молодого педагогічного працівника протягом першого року його професійної діяльності.

До речі, запровадження педагогічної інтернатури — це одне із завдань Плану заходів з реформування IT-освіти, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства цифрової трансформації України від 23.12.2021 № 1418/181.

Яким чином та на який період часу створюється педагогічна інтернатура?

Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається в день призначення інтерна на посаду педагогічного працівника. Строк педагогічної інтернатури становить один рік, що відраховується від дати видання наказу про організацію проведення педагогічної інтернатури. До строку педагогічної інтернатури також включається період тимчасової непрацездатності інтерна та час його перебування у відпустці.

Які визначено основні завдання педагогічної інтернатури?

Серед основних завдань педагогічної інтернатури визначено такі: створення системи професійно-педагогічної адаптації інтерна до умов педагогічної діяльності, формування сприятливого мікроклімату та відчуття соціально-психологічного комфорту, встановлення доброзичливих взаємовідносин із учасниками освітнього процесу; набуття фахових компетентностей, педагогічної майстерності, формування професійної готовності інтерна до самостійної педагогічної діяльності. А ще формування поваги до професії та сумлінного ставлення до трудової діяльності; формування інституту наставництва у закладах освіти, розвиток професійних спільнот педагогічних працівників.

Що має бути зазначено у програмі педагогічної інтернатури? Які визначаються її основні заходи?

Програма інтернатури, завдання і заходи

Педагогічна інтернатура провадиться відповідно до програми, що затверджується керівником закладу освіти. Програма педагогічної інтернатури має передбачати теоретичну та практичну допомогу інтерну, що спрямована на розвиток професійних компетентностей.

Серед основних заходів педагогічної інтернатури є такі: проведення індивідуальних консультацій, наставницьких бесід з інтерном; допомога у підборі відповідної літератури, підготовці навчальних занять, розробленні дидактичних матеріалів тощо. А ще передбачено взаємовідвідування навчальних занять, відвідування уроків досвідчених педагогічних працівників; здійснення моніторингу результатів навчання учнів; участь у тренінгах, навчальних семінарах з методичних питань, творчих звітах педагогічних працівників. Також йдеться про вивчення досвіду кращих педагогів шляхом аналізу їхніх вебсайтів, вебресурсів професійних спільнот, а також періодичних професійних видань; залучення інтерна до партнерської взаємодії з науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, участь у професійних спільнотах педагогічних працівників; психологічний супровід інтерна.

Заходи педагогічної інтернатури можуть здійснюватися безпосередньо в закладі освіти, а також, за наявності технічних можливостей, дистанційно в режимі відеоконференцій або аудіоконференцій.

Що має робити інтерн під час проходження інтернатури?

У межах проходження інтернатури інтерн виконує обов’язки згідно з посадовою інструкцією та обов’язки, покладені на нього трудовим договором і правилами внутрішнього розпорядку, визначені установчими документами закладу освіти. Інтерн організовує освітній процес із урахуванням психолого-фізіологічних, вікових особливостей учнів, специфіки навчального предмета (інтегрованого курсу); працює над набуттям компетентностей зі спеціальності, педагогіки, психології, необхідних для забезпечення процесу навчання, виховання і розвитку особистості, застосування освітніх технологій і методів навчання, ефективних способів взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу. При цьому інтерн наділений правом самостійно обирати форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. Окрім того, інтерн бере участь у засіданнях професійних спільнот педагогічних працівників, семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах з метою вдосконалення педагогічної майстерності; бере участь в обговоренні багатьох важливих професійних проблем тощо.

В яких випадках можлива зміна педагога-наставника протягом року проходження інтернатури молодим педагогом (інтерном)?
Відповідно до наказу керівника закладу освіти педагога-наставника може бути замінено у разі його звільнення або переведення з посади педагогічного працівника; письмової відмови педагога-наставника від виконання своїх обов’язків. Також зміна педагога-наставника можлива у разі його довготривалої відсутності на робочому місці з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо) та у разі отримання керівництвом освітнього закладу обґрунтованої заяви інтерна щодо заміни педагога-наставника.

Які функції покладено на педагога-наставника для практичного виконання програми педагогічної інтернатури?

З метою виконання програми педагогічної інтернатури педагог-наставник узгоджує з інтерном час та місце проведення заходів педагогічної інтернатури; особистим прикладом сприяє загальнокультурному та професійному розвитку інтерна. Також педагог-наставник здійснює наставницьку підтримку, сприяє адаптації інтерна до педагогічної діяльності, знайомить із традиціями закладу освіти, особливостями організації освітнього процесу. При цьому наставник повинен виявляти професійні, методичні проблеми під час реалізації інтерном освітнього процесу та сприяти їх вирішенню. А ще спільно з інтерном він звітує про результати виконання програми педагогічної інтернатури на засіданні педагогічної ради.

Які права педагогічних працівників однаковою мірою стосуються молодих вчителів (інтернів) і досвідчених педагогів-наставників?

Відповідно до ст.54 Закону «Про освіту» педагогічні працівники (серед іншого) мають право на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; педагогічну ініціативу; відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; захист професійної честі та гідності.

Які дії потрібно виконати молодому педагогу після проходження інтернатури за місцем роботи в закладі освіти?

Необхідно буде надати Звіт про виконання програми педагогічної інтернатури. Такий звіт заслуховується на засіданні педагогічної ради, за результатами якого можуть надаватися рекомендації інтерну щодо подальших напрямів професійного розвитку, що відображається у відповідному наказі керівника закладу освіти.

Куди має право звернутися із проблемою чи скаргою молодий педагог (інтерн) або досвідчений педагог-наставник?

Для початку варто звернутися усно чи письмо до керівництва освітнього закладу за місцем роботи. А у разі не вирішення проблеми варто звернутися до органу управління освіти місцевої ради чи облдержадміністрації.